Cts. Haz 15th, 2024

BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ KADROLARININ İPTALİ HAKKINDA VERİLEN YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASINA DAİR MAHKEMEDEN YENİ KARAR

3 min read

BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ KADROLARININ İPTALİ HAKKINDA VERİLEN YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASINA DAİR MAHKEMEDEN YENİ KARAR

Sendikamızca 2018 yılında açılan davada, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişliği Mülakat ve Atama Kılavuzunun Danıştay tarafından yürütmesi durdurulmuş, ancak Bakanlık buna rağmen hukuka aykırı olan kılavuz hükmü doğrultusunda mülakat sınavlarını da gerçekleştirmiş ve sonrasında atamalarını da yapmıştı.

 

Bu aşamada yapılan mülakatların ve atamaların iptali için açtığımız ikinci davada, Danıştay, hukuka aykırı olan mülakatların tümünün yürütmesini durdurmuş ancak dava tarihi itibarı ile henüz atama işlemleri sonuçlanmadığı gerekçesiyle bu mülakatlara dayalı yapılan atamaları ise durdurmamıştı.

 

Sonrasında tüm bakanlık maarif müfettişliği kadrolarının iptali için Sendikamızca 3. kez dava açılmış, açtığımız bu davada ise tüm bakanlık maarif müfettişlerinin atama işlemlerinin iptali sonucu ortaya çıkmıştır.

 

Tüm bu yargı kararlarına rağmen Milli Eğitim Bakanlığıatamaları iptal etmemiş, hukuka aykırı şekilde bu kadroları aynı şekilde devam ettirmiş, aradan geçen yaklaşık 3 yıl sonra 3 Aralık 2021 tarih ve 31678 sayılı Resmi Gazete’de, 87 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılmış, kararnamede; “ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Milli Eğitim Bakanlığında Bakanlık Maarif Başmüfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettişi kadrolarında bulunanlar kadro dereceleriyle durumlarına uygun Başmüfettiş ve müfettiş kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.” düzenlemesiyle hukuka aykırı şekilde göreve devam eden bakanlık maarif müfettişlerinin bu defa adı geçen kararname ile başmüfettiş ve müfettiş kadrolarına atanması yoluna gidilmiştir.

 

Eğitim-İş olarak tüm bu hukuksuzluğun da peşini bırakmadık ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre atandığı ifade edilen bakanlık müfettişlerinin bu yöntemle atamalarının da hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle 4. davamızı açmış olduk.

 

Görülen davada her ne kadar yerel mahkeme özetle, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine idare mahkemelerinde dava açılamayacağı, yargı yerinin ancak Anayasa Mahkemesi olabileceğini ifade etmişse de yaptığımız itiraz sonucu istinaf mahkemesince; Uyusmazlıkta, dava konusu edilen atama işlemlerinin 87 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ninGeçici 1. maddesinin 2. Fıkrası uyarınca yapıldıgı, Kararname ekinde ataması yapılan kisilerle ilgili herhangi bir isim listesinin yer almadığı, dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükmü uyarınca anılan Kararname hükmü gereğince kapsamda olan müfettişler arasında bir inceleme yapılmak suretiyle koşulları sağlayanların isimlerin belirlenerek atama işlemlerinin gerçekleştirildiği görülmektedir. Buna göre, dava konusu atama işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığının tespiti için isin esasına girilerek bir karar verilmesi gerektiğinden, davaya konu uyuşmazlığın esasını inceleme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddine ilişkin istinaf istemine konu mahkeme kararında isabet görülmemiştir…” şeklinde gerekçeye yer vermiş ve neticede, yerel mahkemenin yapılan atamaların hukuka uygun olup olmadıkları hususunda esastan inceleme yapılması yönünde karar vermiştir.

Mevcut bakanlık müfettişliği kadrolarına yapılan atamalar hukuka aykırıdır. İşaret ettiğimiz 5 yıllık yargı süreci neticesinde yapılan atamaların mahkeme kararı ile iptal edildiği sabittir. Dolayısıyla bu iptalden sonra Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile görevine devam edecek bir bakanlık maarif müfettişliği kadrosu bulunmamaktadır.

 

Bakanlığın mahkeme kararlarını keyfi şekilde uygulamama yönündeki tavrına karşı Eğitim-İş, en başından bugüne taşıdığı mücadelede bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacağını göstermiş, bundan sonrada yapılan hukuksuz atamalar iptal edilinceye kadar tüm hukuki süreçleri sonuna kadar da işletmeye devam edecektir.

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir