Cts. Haz 15th, 2024

MEB`DEN OKUL MÜDÜRLERİNE VE YARDIMCILARINA SORUŞTURMA GÖREVİ VERİLMEMESİNİ İSTEDİK

3 min read

MEB`DEN OKUL MÜDÜRLERİNE VE YARDIMCILARINA SORUŞTURMA GÖREVİ VERİLMEMESİNİ İSTEDİK

Eğitim kurumlarında verilen eğitim bir kamu hizmetidir ve her örgüt yapısında olduğu gibi eğitim örgütünde de hizmetlerin niteliği, seviyesi ve uygulanabilirliği bazı sınırlamalara ve koşullara bağlıdır. Anayasamızın 42. Maddesinde “Eğitim ve öğretim faaliyetleri, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.” denmektedir. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 56. maddesinde de “Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine göre devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur” denilmek suretiyle eğitim hizmetinin kapsamı temellendirilmiştir.

 

Kamu kurumu olan okullardaki işleyiş bir nevi bir örgütün işleyişi gibidir ve bu örgütün çalışması ve varlığını devam ettirmesi için bazı normlar geliştirilmiştir. Bu bağlamda kamu hizmetlerinde bulunan kurum amirleri ve çalışanlarının görevlerini anayasa, kanun ve yönetmeliklerdeki kurallar çerçevesinde sürdürmeleri esastır. Bu esaslarda bir aksama varsa bununla ilgili önleyici çalışmalar yapmak, kurumun düzenini bozucu durumlara fırsat vermemek için önlem almak gerekir. Örgütün düzenini bozacak problemlerin tespiti ile ihmal, kasıt ve kabahati olanların birtakım yaptırımlarla karşı karşıya bırakılmaları yapılacak inceleme-soruşturma çalışmalarıyla mümkün olacağı bilinmektedir.

 

İnceleme-soruşturma görevi müfettişlerin olmasına rağmen, okul müdürlerine, müdür başyardımcılarına ve müdür yardımcılarına da inceleme-soruşturma görevi verilmektedir.

 

Okul müdürü, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde “Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda okulun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışıyla yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim lideridir.” diye tanımlanmıştır.

 

Bu tanıma bakıldığında okul müdürlerinin; okulda eğitim öğretim faaliyetlerinin düzenli yürümesini sağlama, sevgi saygı ortamı oluşturma, güvenlik önlemleri alma, personelin özlük haklarını takip etme, fiziki ortamı eğitim öğretim için hazır hale getirme, öğretmenleri izleme, değerlendirme, rehberlik yapma, stratejik plan hazırlama ve uygulama, paydaşlarla işbirliği yapma gibi oldukça geniş bir alanda sorumluluk sahibi oldukları görülmektedir.

 

Bunun yanında, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 78. maddesindeki okul müdürlerinin görevleri arasında yer alan, “Görev tanımındaki diğer görevleri de yapar” ifadesine dayanılarak okul müdürlerine Milli Eğitim Müdürlüklerinin teklifi ve atamaya yetkili amirler olan vali ve kaymakamların onayıyla okul müdürlerinin görev alanları arasında tanımlanmamasına rağmen disiplin hukukunu ilgilendiren inceleme ve soruşturma görevi verilmektedir.

 

İnceleme-soruşturma yöntem teknikleri konusunda profesyonel bir eğitim almayan okul müdürlerinin inceleme-soruşturmaları sağlam bir yasal zemine oturtamadıkları, iş yüklerinin fazla oluşundan kaynaklı zaman problemi yaşadıkları, kendi okullarında asli görevlerini aksattıkları, soruşturmasını yaptıkları, aynı çevrede birlikte çalıştıkları meslektaşlarıyla problem yaşadıkları ve ücret almadıkları yönünde bilgiler gelmiştir.

 

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı okul müdürlerine, müdür başyardımcılarına ve müdür yardımcılarına inceleme soruşturma görevi verilmemesini, veriliyorsa da her görev karşılığında 20 saat ek ders ücreti ödenmesini talep ettik.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir